Who we are

Our website address is: amojonas.be.

Voorafgaande opmerkingen

Auteursrecht

Het voorliggende document is beschermd door het auteursrecht. Met uitzondering van gebeurlijke uittreksels uit werken van derden zoals aangegeven in het document, zijn alle auteursrechten gehouden door Sirius Legal business law firm, Veemarkt 70, 2800 Mechelen en haar managing partner Bart Van den Brande.

Door het downloaden van het document, verkrijgt u een beperkte gebruikslicentie om dit document te gebruiken binnen uw onderneming. U mag dit document evenwel niet doorverkopen zonder voorafgaande expliciete en geschreven toestemming van Sirius Legal of haar managing partner.

“Sirius Legal” is een beschermde merknaam. De aan u verleende auteursrechtelijke licentie omvat geen toestemming tot gebruik van onze merknaam of ons logo op welke wijze dan ook.

Checklist

Deze template gaat vergezeld van een checklist, waarin we u uitleggen welke informatie u moet invullen bij de verschillende artikels van de Privacy & Cookie Policy. Lees deze dus aandachtig voordat u de template invult.

TEMPLATE PRIVACY & COOKIE POLICY

Deze “Privacy & Cookie Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: [Onderneming, adres maatschappelijke zetel, K.B.O.-nummer] (hierna: [Naam van uw onderneming]).

 

Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door uw persoonsgegevens te delen op onze Website [URL] door ons te contacteren per e-mail/per telefoon of door het overmaken van een vraag/klacht, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.

 

Inhoudsopgave

Artikel   1 – Welke gegevens verwerken we over u?

Artikel   2 – Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Artikel   3 – Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Artikel   4 – Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Artikel   5 – Uw rechten

Artikel   6 – Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Artikel   7 – Cookies

Artikel 1       Welke gegevens verwerken we over u?

 1. [Naam van uw onderneming] verwerkt in het kader van haar werkzaamheden de volgende persoonsgegevens van u:
 • Cookies – Bij ieder gebruik van onze website of app kunnen op basis van cookies en gelijkaardige technologieën verschillende persoonsgegevens over u verzameld worden, met name uw IP-adres, [vul hier aan met de gegevens die u via cookies verzamelt: surfgedrag, apparaattype, locatie, de datum en duur van het gebruik van website of app, besturingssysteem, …]. (Meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken, vindt u in artikel 7);
 • Klantgegevens – Als u gebruik maakt van onze website of app of een bestelling plaatst, kunnen we de volgende klantinformatie over u verzamelen: uw naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, [vul hier aan met andere persoonsgegevens die u verzamelt, bv. geboortedatum, geslacht, taal, bankrekeningnummer, …] en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt;
 • Leveranciersgegevens – Als u een (potentiële) leverancier bent, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u: uw naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoongegevens, de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, bankrekeningnummer, [vul hier aan met andere persoonsgegevens die u verzamelt] en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt;
 • Communicatiegegevens – Als u ons belt, mailt of een contactformulier indient, dan kunnen we de volgende persoonsgegevens verzamelen: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, evenals de gegevens die u zelf vrijgeeft;
 • […]

Artikel 2       Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

 1. Algemene doeleinden:

 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend als volgt:

 

 • Cookies – om onze website en app te onderhouden en verbeteren en om persoonsgegevens op te nemen in statistieken, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Klantgegevens – om uw account op onze website of app te beheren en voor de levering en facturatie van door u bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst met u of omdat wij daartoe een gerechtvaardigd belang hebben;

 

 • Leveranciersgegevens – om u een offerte-aanvraag toe te sturen, een bestelling te plaatsen, uw facturen te betalen en met u te communiceren, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst met u;

 

 • Communicatiegegevens – om uw vraag of verzoek te kunnen behandelen, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact;

 

 • […]

 

 

 1. [Als u de persoonsgegevens ook gebruikt voor direct marketing, dan moet u dit artikel opnemen]

Direct marketing:

 

We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten of personen die interesse getoond hebben in onze diensten, dan wel uw expliciete, voorafgaande toestemming in alle andere gevallen.

 

Als u dergelijke communicatie niet langer wenst te ontvangen en wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor onze direct marketing doeleinden stopzetten, dan kan dat zonder kost en zonder dat u daarvoor een reden moet geven, door te klikken op de link in elk van onze direct mailings of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon.

Artikel 3       Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

 1. In bepaalde omstandigheden moeten wij uw gegevens delen met derden:
 • overheidsinstanties, gerecht en politiediensten op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving,
 • financiële instellingen,
 • verzekeringsinstellingen,
 • [Als u persoonsgegevens doorgeeft aan andere ontvangers, dan moet u dit hier vermelden (zoals externe consultants, distributienetwerk, partnerbedrijven, …)].

 

 1. [Als u beroep doet op derden die persoonsgegevens bewaren buiten de Europese Economische Ruimte (de EU + Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein), dan moet u vermelden op welke manier u gezorgd heeft voor een gegarandeerd “gelijkwaardig beschermingsniveau” in het derde land als het niveau dat onder de GDPR zou gelden (u mag met name enkel data uitvoeren buiten de EER als dat gebeurt naar één van de landen op de lijst met “veilige landen”, als er zogenaamde “bindende bedrijfsvoorschriften” zijn overeengekomen of nog als er contractuele garanties gegeven zijn op basis van de standaardclausules die de EU heeft opgesteld. Bij twijfel contacteert u best een advocaat. Data-export zonder de nodige omkadering is een ernstige inbreuk op de GDPR)]  

 

 1. Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat uw persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Wij zullen u in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar u begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Artikel 4       Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en de wettelijke voorschriften:

 

[Hier moet u aangeven welke de bewaartermijn is van de verschillende door u verwerkte persoonsgegevens bv. dat u bepaalde sociale documenten gedurende vijf jaar moet bewaren, dat u facturen 7 jaar zal bewaren, dat u contactgegevens X jaar zal bewaren.  Dit moet per set van gegevens, per verwerking en met zoveel mogelijk detail.]

Artikel 5       Uw rechten

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te  verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze.  Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

 

U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar [e-mailadres], per post naar [adres] of via [bv. de formulieren op onze website].

 

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

 

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel : +32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be. 

 

U kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

Artikel 6       Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen. [Vul hier aan welke veiligheidsmaatregelen u precies genomen heeft, bv. awareness training van uw personeel, encryptie, antivirussoftware, SSL certificaten, toegangsbeheer tot de back-end, DPIA, privacy by design, …].

 

In geen geval kan [Naam van uw onderneming] aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Artikel 7       Cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend strikt noodzakelijke cookies. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

 

Onderstaande cookielijst geeft u een overzicht van de cookies die onze website gebruikt.

 

Cookielijst

 

[Vervolledig de cookietabel hieronder met alle cookies die u of derde partijen via uw website of app op het apparaat van de gebruiker plaatsen. Als u een bepaalde categorie van cookies niet gebruikt, dan mag u deze verwijderen uit de Privacy & Cookie Policy]

 

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over u, zoals uw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne cookies. Daarnaast gebruiken we externe cookies, namelijk cookies van een ander domein dan waar u zich bevindt. We gebruiken de cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

 

Strikt noodzakelijke cookies

 

Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op, maar zijn nodig om onze website te laten werken en kunnen om die reden niet uitgeschakeld worden. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt wanneer u een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld uw privacyinstellingen registreren, in onze website inloggen of een formulier invullen. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van onze website zullen dan niet werken.

 

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analytische cookies

 

Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen, zodat we de prestatie van onze website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer u onze site bezocht heeft.

 

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Functionele cookies

 

Deze cookies stellen onze website in staat om extra functies en persoonlijke instellingen aan te bieden. Ze kunnen ingesteld worden door ons of door externe aanbieders van diensten die we op onze pagina’s hebben geplaatst. Als u deze cookies niet toestaat, kunnen deze of sommige van deze diensten wellicht niet correct werken.

 

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketing cookies

 

Marketing cookies worden geplaatst voor marketingdoeleinden en dienen om uw surfgedrag te volgen nadat u onze website bezocht heeft en/of om u aangepaste reclame te tonen. Deze cookies kunnen door ons of door derde partijen op onze website geplaatst worden. U beslist zelf of u toestemming geeft om zulke marketing cookies te plaatsen.

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als u vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij u ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

 

We geven u zo veel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen. Als u toch meer wil weten, verwijzen we u graag naar de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

 

Als u verder nog vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, contacteer ons dan per e-mail op [e-mailadres], per post op [adres] of via [bv. de formulieren op onze website].

 

Meer informatie over cookies vindt u ook op: http://www.allaboutcookies.org/.

 

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/.